ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ކަނޑު ދަތުރުކުރާއިރު މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހަތް މީހުންނާއެކު ގުޅީ ފުއްޓަރަށް ނުކުތް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާއިރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެނގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ނ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮން ފަރަށް އެރި ފެރީ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ހަތަރު ކުޑަކުދިންނާއެކު ޖުމްލަ 31 މީހަކު ދަތުރުކުރި ފެރީއެއް ފަރަކަށް އަރައިފި

20 މީހުންނާއެކު ދިޔަވި ލޯންޗު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކާށިދޫއަށް ވައްދައިފި

ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން ލާޒިމްކުރަން ޖެހޭ، އެކަމާ މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ކަނޑު ދަތުރު ކުުރުމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

އީރާގެ އެންމެ ފަހު އެދުން، "މިދަނީ މާލެ، ބިސް ކައްކާފައި ބަހައްޓައްޗޭ"

8

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ފެންވަރުގައި ނަގަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނުނަގާނަމަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން ގާތް"

ބަލިވެ އޮތް މަންމަ ގާތަށް ފެށި ދަތުރަށް ދޫކޮށްލީ ފަހު ނޭވާ!

1

މަރުވި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންނަކީ ބޮޑު ޓީޗަރުގެ ދެމަފިރިންނާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާފަ ދަރިފުޅު

... 20