ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

މަރުވި މީހާ ޑިންގީން ފުންމާލީ ސަކަރާތުގެ ތެރެއިން، މަޖަލަކަށް: ފުލުހުން

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކަނޑުއޮތްގިރި ކައިރި ފަރަކަށް އަރައިފި

ޑައިިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ހަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ދެ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ގދ. ހައޮޑިގަލާ ކައިރިން ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ދިޔަވި ބޯޓަކުން ބައެއް ތަކެތި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ފިޔާ ބަރުކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ކަނޑުތެރެޔަށް އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

6

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އިތުރު ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެނީ

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުވަދުއަތޮޅުގައި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު ޗެކްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

ވިލުފުށި ކައިރިއަށް އިންޖީނު ހުއްޓުނު ސަޕްލައި ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޑީކޯވި ފަތުރުވެރިއަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް، ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ގެންގޮސްފި

... 18 ...