ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ސީސައިޑް ފިނޮޅުން ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބޮޑުތަޅު ނެއްޓުން: ގައުމުގައި ދިރުމާއި ހަކަތަ އެބަހުރި، މިސްރާބު އުފާވެރިކަމާ ދިމާއަށް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ސީއެންއެން އާއެކު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާލާއިރު އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް ޓީމުން އެކުލަވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޓޫރިޒަމް، ހުރިހާ ފަތުރުވެރީންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން: ފައްޔާޒް

1

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ބެސްޓް ސްޕާ ޑެސްޓިނޭޝަން އަށް ރާއްޖޭގެ 13 ރިސޯޓެއް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ

އީޔޫގެ ސޭފް ލިސްޓަށް މިމަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖެ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާ ތާރީހު އިއުލާންކުރުން ލަހެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު، އެއާޕޯޓް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް، އެސްއޯއީ ކޮމިޓީީގެ މެންބަރުން ޒިޔާރަތް ކުރަނީ

ފަތުރުވެރީންނަށް މަރުހަބާކިޔަން ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަނީ، ރައްކާތެރިކަން ފުރިހަމަޔަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނީ މަދުބަޔަކަށް، ޕްރޯސެސް ވަރަށް ސްލޯ: އާދަމް ޝަރީފް

ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމުން މިއަހަރުގެ އާމްދަނީން 900 މިލިއަން މަދުވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

... 14