ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ހުވަދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

މޯނީ އާއި މަންދިރާ ރާއްޖޭގައި، ދެ ތަރީންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތަކުން ފުރާލައިފި

2

މިއަދު ރިސޯޓް ތަކަކީ ޖަލެއް ނޫން: މެންބަރު ނިހާދު

ހަމަހަމަ އުސޫލުން ސާވިސްޗާޖު ނުބަހާ ފަރާތްތައް 100،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުން ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް "ނައިޓަށް" ދެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓުތަކުން 31 ކޮވިޑް ކޭސް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފަތުރުވެރިއެއް

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 89 ޕަސަންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 486 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 80 ޕަސެންޓް ވިޔަފާރިތަކުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި: ދިރާސާ

މިމަހުން ފެށިގެން އިތުރު 17 ރިސޯޓެއް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

މައިނާ ހޮޓެލްސް އިން ފަރެހުގައި ހަދާ ރިސޯޓް 2021 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

... 13