Close

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ރިސޯޓުތަކުގެ ކޮވިޑް އަދަދުތައް މައްޗަށް، ރިސޯޓުތަކުން މިމަހު 288 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އޮޅުވެލި ރިސޯޓުން އިތުރު 32 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 58 އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ އަގަކީ ރެއަކަށް 80،000 ޑޮލަރު

1

އޮބްލޫ ސަންގެލި ރިސޯޓުން 32 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ކަރަންޓީން ދުވަސްތައް ޗުއްޓީގެ ތެރޭގައި ނުހިމަނަން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

1

އިތުރު ހަތަރު ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވައި، 42،000 އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފި

ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލައިގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޅ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ބައެއް ރަށްތަކާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ހަތިޔާރާއެކު ތަމްރީނުތަކެއް ހިންގަނީ

އޮޅުވެލި ރިސޯޓްގެ ގެސްޓް ރޫމެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އިންޑިއާ މީހަކު ދިވެހި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ ޝާއިއުކުރި ހަބަރުގެ ސައްހަކަން ފުލުހުން ކަށަވަރު ކުރަނީ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް 43 ރިސޯޓެއްގައި ހަވާ އަރުވަނީ

... 11