ޖުމުހޫރީ ދުވަސް

ރިޔާސީ ދައުރު ފެށޭ ތާރީހަކީ ނޮވެމްބަރު 11 ކަމަށް ހެދުމަށް ގާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދާނަން: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް ސަރުކާރު ބަންދުވާނެ: ރައީސް އޮފީސް

ވަން ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރެވޭނީ ރައީސުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ނެތިކޮށްލައިގެން: ރީކޯ މޫސަ

މިއަހަރަކީ އަނިޔާވެރި ކުށްތައް އެންމެ މަދު އަހަރު، ގޭންގު ކުށްތަކުގައި މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައެއް ނުވޭ: ރައީސް

ޖުމްހޫރިއްޔަތު ބިނާކުރުމަށް ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އިންސާފަށް ހުރަސް އަޅައި، ކޮރަޕްޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މުއްސަނދިކަން ލޫޓުވާކަމަށް ޖަމީލު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމް 39 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ހަތަރު ސްކައުޓަކަށް ލިބުނު ހާއްސަ އެވޯޑާއެކު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ހާފިޒުކަމުގެ މެޑަލް 16 ފަރާތަކަށް ދީފި

ޑެލިވަރީ މާދަމާ ބަންދުވާނެ، ނަމަވެސް ހުސް ގޭސްފުޅި ހިފައިގެން ދިއުމުން ގޭސްފުޅި ދޫކުރާނެ: މޯލްޑިވް ގޭސް

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ދެމިއޮންނާނީ އެ ވެރިކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ކުލުނު ލިބޭހާ ހިނދަކު: އިމްރާން

3