Close

ރިޕޯޓް

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން - 01

7

މާލޭ ސިޓީއަށް ހިމޭން ތިން ގަޑިއިރު، ރައްޔިތުން ދެއްކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާއެއް!

ރައީސް މައުމޫނުގެ ލިޔުއްވުމެއް: މާލެ ސަރަޙައްދުން އިރު ދަތުރުކުރާ ދުވަސްކޮޅެއް

1

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅޭ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އާއިލާތައް އިތުރު އުނދަގޫތަކެއްގެ ތެރެޔަށް

އާންމު ކުލާހެއްގައި ތިބޭ މޫހަބު (ގިފްޓަޑް) ކުދިން ސަމާލުކަން ނުދޭކަމަށް ފެންނަނީ ކީއްވެ؟ (ދެވަނަ ބައި)

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސް ހޯދުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޮޅުން ފިލާގޮތަށް ކޮރޯނާވައިރަސް

9

ރައީސް މައުމޫނުގެ ލިޔުއްވުމެއް: ކާރިސާތަކާއި މުސީބާތުތަކަކީ، މާތް ﷲ ގެ ކޯފާއެއް ނޫން

5

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރައްވަމުން: އަފީފް

2

ލިވިން އެކްސްޕޯ: ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން!

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހު ނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

20

ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ: ވިޔަފާރިތައް ގުޅުވައިދޭ ވިއުގައެއް، ދަރިވަރުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

... 126 ...