ރިޕޯޓް

ބަޔަކު ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލިޔަސް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް، ހުރިހާ ހޭދައެއް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް!

2

ކުއްލިއަކަށް މުޅި މީސް މީޑިއާގައި ހުސް ބަނބުކެޔޮގަސް!

ނިއު ނޯމަލް އަށް ދެވޭލެއް ލަސްވެ، ގައުމުގައި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުގެ ކުރިތައް ފަޅަނީ

1

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި، މިހާރު އަމާޒަކީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް އުފެއްދުން

5

ކޮވިޑް 19 : ޗައިނާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ނޭނގި ހުރި ވާހަކަތަކެއް

ޕޮޒިޓިވް ނޫން އެންމެން ގޭގައި ބައިތިއްބަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ! ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ތައްޔާރުތަ؟

1

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އެއްގޮތް ވެއްޖެ! ހަސަން ލަތީފުގެ ބިލަށް ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ނިއު ނޯމަލް: ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ގައުމު ފެންނާނީ ތަފާތުކޮށް، އަހަރެމެން އުޅެން ޖެހޭގޮތް ވެސް ތަފާތުވާނެ

ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި އެއްކޮށް ހުސްވެއްޖެ! ޕެންޝަން ފަންޑުން ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ނެގޭތޯ އާދޭސްކުރަނީ

4

އެމްއެޗްއޭ ދެމަފިރިކަނބަލުން: ދަރިޔަކު ނުލިބި މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރީ އެކީގައި، ވަކިވެ ދިޔައީވެސް އެކުއެކީގައި

44

ދިވެހި ސިފައިންގެ އަޒުމް: މިއީ ގައުމަށްޓަކައި ކުރާ ހަނގުރާމައެއް، ފަހު މީހާއާއި ހަމަޔަށް ދެމިތިބޭނަން

1

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ނަރުހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމީ އިމްތިހާނަށް، ހުރިހާ ވަގުތެއް ކޮވިޑުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް

... 115 ...