ރިޕޯޓް

ޕާކިސްތާން ފްލައިޓުން ސަލާމަތްވި ޒުބޭރު: ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ފުންމާލިން، ޖައްސަން ތިންފަހަރު ތިރިކުރި!

7

ކަނޑޫދޫ ދަނޑުވެރިއެއްގެ އީދު ހަދިޔާ: ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ތިން ކިލޯ ބަށި

ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ފަޅު ކުޑައީދު، ކެޕިޓަލް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ގޭބަންދުގައި

ލޮކްޑައުންއާއެކު މިފަހަރުގެ އީދު އުފާ ގޭތެރޭގައި

ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގާނޫނުގައި މަޖިލީހުގެ ނަމެއް ނެތް! މިވީ ކިހިނެއް؟

3

ގުރައިދޫ މަރު: ކަތިވަޅީން ހަމަލާދީ ވައިނޮޅިވަނީ ބުރިކޮށްލާފައި، ރަށުމީހުން ބުނަނީ ފައިސާގެ މައްސަލަ ކަމަށް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ތިބި ދެކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި ޝުކުރު ސިފައިންނަށް، ހަގީގީ ހީރޯއިންނަނީ ތީއީ!

ބަޔަކު ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލިޔަސް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް، ހުރިހާ ހޭދައެއް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް!

2

ކުއްލިއަކަށް މުޅި މީސް މީޑިއާގައި ހުސް ބަނބުކެޔޮގަސް!

ނިއު ނޯމަލް އަށް ދެވޭލެއް ލަސްވެ، ގައުމުގައި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުގެ ކުރިތައް ފަޅަނީ

1

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި، މިހާރު އަމާޒަކީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް އުފެއްދުން

5

ކޮވިޑް 19 : ޗައިނާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ނޭނގި ހުރި ވާހަކަތަކެއް

... 114 ...