ރިޕޯޓް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަންމައިންގެ ދުވަސް ނުވަތަ މަންމައިންގެ އީދު

1

"ނިއު ނޯމަލް"ގައި ޗައިނާގެ ދަރިވަރުން މާސްކާއި ޝީލްޑުގައި، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައްވެސް ދާނީ މިފަދަ ނިއު ނޯމަލަކަށްބާ؟

އަންހެނުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޖަލީލް އީޖާދުކުރީ ގޭސް އުނދުނެއް، ވަރަށް ކާމިޔާބު!

16

ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ކޮވިޑާއެކު ދިރިއުޅުން، ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ބިރު އަދި ނުރައްކާ

ކަރަންޓީނުވާން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެ؟ އެކަން ކުރަން ޖެހެނީ ތިބާއަށްޓަކައި، ލޯބިވާ މީހުންނާއި ގައުމަށްޓަކައި

ކޮވިޑް 19 : ކަވަސަކީގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންގެ މުޅިން އާ ކްލަސްޓަރެއް އުފެދެނީބާ؟

މިއީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، ދީލަތިކަން އިސްކުރަންވީ ވަގުތު

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ދަރިފުޅު ގައުމާ ހަވާލުކޮށް، މަންމަޔަކު ދެއްކި އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަތައް!

މެންބަރު ސައީދު ފޮނުއްވި، ކޮވިޑް 19 ގެ އެހީތެރިކަމުުގެ ބިލުގައި ހިމެނޭ މާލީބައި އުނިކުރަން އަންގައިފި

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ކޮވިޑްޖެހި ރަނގަޅުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާގެ ތަޖުރިބާ، ވިސްވިސްނާވެސް ބަލިޖެހުނުގޮތެއް ނޭނގުނު!

2

ހިތްފަޅައިގެންދާފަދަ މަންޒަރެއް! ލޯބިވާ ދަރީންނާ ވަކިވެ، އެތައްސަތޭކަ ބަޔަކު ގައުމަށްޓަކައި އެކަހެރި ދިރިއުޅުމެއްގައި

9

ކޮވިޑް ޖެހުނު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލުން ގެޔަށް ފޮނުވައިލީ އުއްމީދު ކަނޑާލާފައި، ގޭގައި ބާއްވައިގެން ސަލާމަތްކުރީ ދަރިފުޅު

... 111 ...