ރިޕޯޓް

މަންމައާއި ބައްޕަޔަށް ކޮވިޑުޖެހި ކުޑަކުޑަ ދެކުދީން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި އެކަނި ދިރިއުޅޭތާ ހަތަރު ދުވަސް!

25

މީ އިނގިލި ދިއްކުރަންވީ ވަގުތެއްނޫން، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު!

1

ގައުމު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުމުގެ މަގުމަތީގައި، މަޖިލިސް ރައީސް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރެއްވުމުގައި؟

2

ފަސް ދުވަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކާއެކު މާލޭގައި ހާލުގައިޖެހުނު ދެމަފިރިޔަކަށް ޒުވާނަކު ދިނީ ދިރުއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް

2

މިހާލަތުގައި ސަޕްލައި ފެން ބޮމާ! އެއީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މިންގަނަޑަށް ފެތޭ ފެނެއް

މިއީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންވެސް ގޭގައި ތިބެންވީ ވަގުތު

ގޭތެރޭގައި ތިބޭއިރުވެސް ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަވާ!

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަމައެކަނި ގޭގައި ތިބުމަކުންވެސް ނުފުދޭ، ހެޔޮނުވާނެ މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްދީ!

މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ފަރުވާކުޑަކުރެވުނުވަރު ހަނދާންކުރޭ! ގައުމު އަތުން ދޫނުވަނީސް މާހިރުންގެ ބަސް އަޑުއަހާ!

1

ޑރ. ނަޒްލާގެ "އެކްސްކިޔުޒްމީ"އިން ހިތުގައި ޖެހި އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ވިންދު

2

ކޮވިޑްގެ ބޮޑު ސުވާލު، މާލެއަށް ބަލި ގެނައީ ކާކު؟ އެމީހާ ކޮބާ؟

15

ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަހު ޑޮކްޓަރުން، ލޯބިވާ އަނބިދަރީން ދޫކޮށް އަރާމެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގައި

1
... 105 ...