ދީން

ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިނުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމެއްނޫން، ކައިވެނިކުރުން: ޝައިޚު ޝަފީޢު

ހިތްފަޅައިގެން ނުބެލިޔަސް އެމީހަކު ދައްކާ ވާހަކައާއި އަމަލުން އެމީހާގެ ފިކުރު ދެނެގަނެވޭނެ: ޝައިޚު ޒައިދު

ކައުސާހިބާ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖުރަ - 4

1

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހަކު މަޖިލީހަށް ގެންނަން ވޯޓުދިނުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝެއިޚް ސަމީރު

އެހެން ހުރިހާ ލޯތްބަކަށް ވުރެ، ރަސޫލާ ދެކެ ވާ ލޯބި ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ: ހުތުބާ

ޚުތުބާ ކިޔާ ގަޑީގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ސުންނަތާ ޚިލާފު ކަމެއް: ޝެއިޚް ޒައިދް

ކައުސާހިބާ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖުރަ - 3

ލާދީނީގެ މާނައަކީ ދީނުން ބޭރުވުމެއްނޫން: ޝައިޚް ޒައިދު

ނަމާދުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްނޫން: ޝައިޚު ޒައިދު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަން ނިންމާފަ އޮތީ ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަަށް، އިލްމުވެރިންގެ ބަހާމެދު މިދަނީ ވިސްނަމުން: ހެރިޓޭޖް

6

ސަލްމާން މިސްކިތް ހަޑި ކަމަށްބުނެ ވާހަކަދައްކަނީ ލާދީނީ މީހުން: ޝައިޚު ޒައިދު

ހެޔޮ އަމަލަކުން މެނުވީ އާހިރަތުގައި ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ: ހުތުބާ

... 59