ރޭޕް

އައްޑޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައާގުޅިގެން ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

ނުކުޅެދޭ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް: ހުއްދަނެތި ކެންޔާ މީހާގެ މައުލޫމާތުތައް ޝާއިއުކުރާ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު

1

17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

މެންދުރު އޮންލައިންގެ މައްސަލަ އާޒިމާ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސްއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ނޫހަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކަން، ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އާޒިމާ

1

"ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް" ބޭނުން ކުރުން ލާޒިމްކޮށް މެންބަރު ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ބަަލައިގެންފި

ރޭޕިސްޓުން ދޫވުގެ ފުރުސައު އޮންނާތީ ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުން ބައެއް އުނިކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ފަޒީލަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެމްއާރްއެމް އިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ސަފާރީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައިގައި އަދި ތުހުމަތު ކުރަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންނަށް އެކަނި: ފުލުހުން

... 8 ...