ރޭޕް

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މާލޭގެ ގެސްޓުހައުސްއެއްގައި ރޭޕް ކޮށްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރި ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރުމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު ފުލުހުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް

އޮޅުވާލައިގެން އުމުރުން 16 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް، ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

60 އަހަރުން މަތީގެ ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެހި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޮން ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަނަރަ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެރޭ ރަށެއްގައި 15 އަހަރު ކުއްޖަކު ރޭފް ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކާ ގަދަކަމުން ބެހެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހަ މަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ކޯޓުތަކަށް އަންގައިފި

ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 76 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

... 17