ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތް

ވަން ފޮޓޯ: ސްރީލަންކާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވުން

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދިނުން

ވަަން ފޮޓޯ: ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ދިވެހިންނަކީ ބިދޭސީންގެ ގޮތުގައި ލަންކާއަކުން ނުދެކޭ: ރަނިލް

1

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖާފަތެއް ބާއްވައިފި

ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް ގުނަވަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މަތީ ތައުލީމާއި ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމާއި އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ފަށައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދައުވަތަކަށް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ފާސްކޮށްފި

3