ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ

އިނގުރައިދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ދެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި 5 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށަކަށް ދާނަމަ ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިންނާއި މަސައްކަތު މީހުން ކަރަންޓީނުވުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ހުޅުދުއްފާރުގައި ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ފުރި އެހެން ގައުމުތަކުން ލަންކާއަށް މީހުން ގެންދިއުން މެދުކަނޑާލަނީ

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން ފިލި 8 ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނޫސްވެރިން އައިސޮލޭޓްވާން އަންގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯގެ ބިދޭސީ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކޮށް ދޫކޮށްލުން

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެއްލިއްޖެ! މެންބަރު ގެނެވޭތޯ އަމީން އާއްމު އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި މީހަކު ހުރި ގޭގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުންނަށް ބޭރަށް ދެވޭގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާއިން ރާއްޖެ ގެނައި ދިވެހިން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ފޮނުވުން

2