Close

Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ބޭރު ގައުމުތަކަށް އުފަން ކުޅުންތެރިން ގިނައީ ކީއްވެ؟

1

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ބައު ފޯމެޓަށް ކުޅޭ އެންމެ ފަހު ވޯލްޑްކަޕުގެ ބާކީ ތިން ޖާގައިގެ ވާދަވެރިކަން

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިއީ ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމާއި ޝަކުވާތަކުގެ ވޯލްޑްކަޕެއް

1

އުރީދޫން ރައީސް ސޯލިހަށް ވޯލްކަޕް މެޗެއް ބައްލަވައިލެއްވުުމުގެ ދައުވަތު އަރުވައި ބޯޅައެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚު: އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެގެން އެންމެ ގިނަ މޮޅު ހޯދީ ކޮންބައެއް؟

3

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުން ވޯލްޑްކަޕްގައި ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް: ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކީ ބްރެޒިލް 70 ކަމުގައި ބުނަނީ ކީއްވެ؟

2

ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު މިއީ ލިއޯ މެސީގެ ފަހަރުކަމަށް ހެދިދާނެތަ؟

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން އެއް ގްރޫޕަކަށް، މަރުގެ ގްރޫޕަކީ ކޮބާ؟

ވޯލްޑް ކަޕް ގުރު މިރޭ، މިއޮތީ އެނގެން ޖެހޭ މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތު!

... 50 »