އިހުތިޖާޖު

ކާނިވާ ނޫން ތަނެއްގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވޭނީ ފުލުހުން ލިޔުމުންދޭ ހުއްދައަކާ އެކު: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: "ޖާގައެއް ނެތް.!" މުޒާހަރާ

މާލޭގައި ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާތައް ގިނަވެ ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ހާލަތަކަށް! ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ކޮންކަމެއް؟

4

މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ބިދޭސީންތަކެއް މިއަދު ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި

ރަހީނެއްގެ ދުލުން: ވަޅީން ބިރުދެއްކި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް

4

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން ތުޅާދޫއަށް

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ބޮޑުފިނޮޅުގައި، ރަށަށް އަރާ މީހުންނަށް ހަމަލަދޭން މިރުސް ފެނާއި ގާފުނިތައް!

ވަން ފޮޓޯ: ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް ދިޔަ ފުލުހުން ތުޅާދޫގައި

ވަން ފޮޓޯ: ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގައި މުދަލަށް ދީފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް

ވަން ފޮޓޯ: ރަހީނު ކޮށްފައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފުލުހުން ބޮޑުފިނޮޅުގައި

ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރޭޕާއި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

9