އިހުތިޖާޖު

ރޭޕް އަދި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފުލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މުޒާހަރާކުރުން

2

ވަން ފޮޓޯ: "ނަވާނަވައި"ގެ އިހުތިޖާޖު

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

މިއީ މުޒާހަރާ ކުރަންވީ ވަގުތެއްނޫން، އަދިވެސް މިއުޅެވެނީ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި: ފައިރޫޝް

1

މަޖިލިސް ކުރިމައްޗަށް އެއްވުމުން ފުލުހުން އެމީހުން ދުރަށް ޖައްސައިފި، ތިބީ 10 ވަރަކަށް މީހުން

3

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

8 ފެބްރުއަރީގައި ފުލުހުން ބޮނޑޭއަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އީވާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް، މަޖިލީހުގައި ދައްކައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި، މެންބަރު ޝިޔާމަށް އަނިޔާވުން

14 ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރީން ނުފޭބޭތީ ސަފާރީތަކުގެ ފަޅުވެރީން ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭ އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

1
10 »