މުޒާހަރާ

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ބޮޑުފިނޮޅުގައި، ހުރިހާ ބިދޭސީން ބައިބަޔަށް ޖަމާކޮށް ތަހުގީގު ފަށައިފި

ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރޭޕާއި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

ރޭޕް އަދި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފުލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މުޒާހަރާކުރުން

2

ވެރިކަން ވައްޓައިލީ ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް ނެރެން އޮތް ދުވަހު: ރައީސް ނަޝީދު

2

ނަވައިނަވައި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ކަން ކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ނުރުހުން: ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅައިލުމުގެ ގާބިލުކަން ހުންނަތަން ދެކެން ބޭނުން

1

މިހާލަތުގައި ވެސް މުޒަހަރާ ކުރެވެން ޖެހޭނެ، އެކަމާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިނެއް ފުލުހުން ހަދައިދޭން ޖެހޭ: ރޮޒެއިނާ

މަޖިލިސް ކައިރީގައި އިތުރު މުޒާހަރާއެއް، ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަނީ

2

މަޖިލިސް ކުރިމައްޗަށް އެއްވުމުން ފުލުހުން އެމީހުން ދުރަށް ޖައްސައިފި، ތިބީ 10 ވަރަކަށް މީހުން

3

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

7