ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ސުއޫދު ހާމަކުރީ ކުރިން ވެސް ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެއް: އުމަރު

1

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދޭން ކޯޓު އަމުރެއް ބޭނުމެއްނުވޭ: ސިވިލް ކޯޓު

ބީއެމްއެލް އިން އެދުނު ފަދަ އަމުރެއް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ސިވިލްކޯޓު

ބީއެމްއެލްއިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭސީސީން ތަދައްޚުލުވުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އުފެއްދެވި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ސީލައިފްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ ބަދަލު ދިނުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގުކުރަން އޭސީސީއާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމެއް ފުލުހުން އެކުލަވައިލަނީ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

2

ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ކޮރަޕްޝަންގެ 400 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 18 މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރުތައް ދިނުމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަށް ވިސްނަންޖެހޭ: ޣައްސާނު

2

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ރައީސް އޮފީހަށް އެންގިން، ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަން އެނގޭކަށް ނެތް: އޭސީސީ

ޚިޔާނާތްތަކާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލަށް މާދަމާ ވޯޓަށް އަހަނީ

8