ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ވަރަށް ބާރަށް އެބަ ކުރިއަށްދޭ: ސީޕީ ހަމީދު

މަރުތަކާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ހިނގާ ގޮތް ބަލަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި 241 ކޮމިޓީއަށް

މަރުތަކާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވީގޮތް ބަލަން މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ވައްދައިފި

މަރުތަކާއި ހިޔާނާތް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ހަސަން ލަތީފް އެދިވަޑައިގެންފި

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް، ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އަވަހަށް ހޯދަން ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް މި މަސް ތެރޭގައި ލިބުމާއެކު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އާސް އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

3

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ފައިނަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އެންގުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ގައުމު ދޮވެލި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް، މޫތައް ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރޭގައި

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަށް، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރަނީ

އަދީބުގެ އިތުރުން އެސްއޯއެފްގެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ގިނަ ހެކިތަކެއް ލިބުނު: ފުލުހުން

7