Close

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުޅެނީ ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކަން: މެންބަރު ޝިޔާމް

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތް: އަސްއަދު

5

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ 2 މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ވައްދައިފިން، އިތުރު 5 މައްސަލައެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅާނަން: ކޮމިޝަން

ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ރަށްތައް ވިއްކައިގެން 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެން ޖެހޭ: ކޮމިޝަން

ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި 37 ރަށާއި 12 ފަޅު ދިނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތް: ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

1

ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް ލިބިއްޖެ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފިން: ރައީސް

މަރު ކޮމިޝަނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

2

އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތައް މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ފައިސާ ދައްކަވާފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އޭޖީން ނިންމައިފި

ފުލުހުންގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަރު ކޮމިޝަނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރާ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ މި ސަރުކާރަކަށް ނުބެލޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

6