ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

ޖިހާދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

މަރުތަކާބެހޭ ކޮމިޝަނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ބޭނުންވާ ސްޕީޑަކު ނުގެންދެވޭ: ރައީސް

ފުށިދިއްގަރު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖައްސައި، ކުޑަކުދިންނާބެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، ޖިހާދަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގަށް ނިހާން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ދާދި އަވަހަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ކޯޓަށް ފޮނުވޭނެ: އަސްއަދު

އެމްއެމްޕިއާރުސީގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އަސްއަދު

ހިޔާނާތްތެރިވި ފައިސާ ނުހޯދައި ލުއިދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން ހެދުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން: ކުރީގެ ޕީޖީ މުއިއްޒު

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދަށް ދައުވާކުރަން އޭސީސީން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

2

އައްސަދުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ ރިވިއުކުރަނީ ދިރާސާއަށް: ޕީޖީ

5