ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު: ޒަހާ އަދި މަލީހަށް ވެސް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ!

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު: އީވާގެ ފިރިކަލުން ސާބެއަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ!

1

ޔުމްނާ ފިޔަވައި، މައުމޫންގެ ހުރިހާ ދަރީން އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް: އަލީ އާޒިމަށް އެއް މިލިއަން އަދި ހަސަން ލަތީފަށް ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ!

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު: މެންބަރު ޝިޔާމްގެ ކެމްޕޭނަށް އެއް މިލިއަން

1

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައެއް ނުވޭ: ޝަމީމް

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅުއްވައިފި

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ހާޒިރު ކުރި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

އިތުރު 14 މީހުންނާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު 281 އަށް އިތުރު ވެއްޖެ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ހިއްސާކޮށްފި

4