ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރީ ސެކިއުރިޓީން، އަޅުގަނޑު ބުނެގެނެއްވެސް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު

"އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަން ނިމުނީ ބަޣާވާތަކުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިމިގެން ދާނީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް"

3

ރައީސް ވަހީދަށް މައާފެއް ނުކުރަން، ބަޣާވާތުގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން: އީވާ

އަމާންކަން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ، ރައީސް ވަހީދު ހައްޔަރު ކުރަން، މެންބަރު ހަސަން ގޮވާލައިފި

ދޮންބިލެތް ހަލީމް: ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮވެގެން ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ބޭފުުޅުންވެސް އިއްޔެ ބަޔާންނެރުއްވި

ފެބްރުއަރީ 7ގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނު މައްސަލަ ބަލަން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ވަހީދު އުޅުއްވަނީ ބާރާއި ނުފޫޒުން ޖޯރޭއަށް އަނިޔާދޭންކަމަށް ބުނެ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ޖޯރޭގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހެޅުމުން ސާބިތުވަނީ ރައީސް ވަހީދުގެ ގޮތެއްފޮތެއް ނެތްކަން: އެމްޑީޕީ

1

ރައީސް ވަހީދު އެމްޑީޕީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ ބަޣާވާތަކުން، ބާޣީ އެކޭ ގޮވެނީ އެހެންވެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ވަހީދަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ އެމްއާރުއެމް އާއި ޖޭޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

މުޅި ރަންރީނދޫ ލަޝްކަރު ޖޯރޭގެ ދިފާއުގައި ތެދުވެއްޖެ

4

ރައީސް ވަހީދަށް މީހަކު ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

6