ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު

ވަން ފޮޓޯ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ހާއްސަ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ބައި އެޅި ވާނުވާ ނޭނގިދާތަން އެބަ ފެނޭ: ޑރ. ވަހީދު

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު

އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން ކަމަށް، ޑރ. ވަހީދު ވިދާޅުވަނީ އެންމެންނަށްވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް

އެމްޑީޕީ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތުގެ މައްސަލަ އޮތީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބެލޭނެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބަލާފައި: ޑރ. ވަހީދު

ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން: ޑރ. ވަހީދު

2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާކަށް އަދި ނުނިންމަން: ޑރ. ވަހީދު

ހުރިހާ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ރައްޔިތުން ބިކަވާ ތަން، މިކަންކަމާ އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ: ޑރ. ވަހީދު

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. ވަހީދު

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރުކަމާއެކު ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. ވަހީދު އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ މައިދާނަށް

ޑރ. ވަހީދަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ހާއްސަ މަގާމެއް ދެނީ

2

ޖައުފަރަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ދައުވާއެއް ނުކުރުމަށް ޑރ. ވަހީދު އެދިވަޑައިގެންފި

1
5