ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު

އަދުރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސް ވަހީދު މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައީސް ވަހީދު އިނާޔަތް ނަންގަވައިގެން ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި އެއްވުންތައް ލީޑުކުރައްވާތީ ހިތާމަކުރަން: ރޮޒޭނާ

ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ މިވަގުތު މުޒާހަރާއެއް ނުކުރާނެ، ރައީސް ސޯލިހުގެ ނުސީދާ ފާޑުކިޔުން ރައީސް ވަހީދަށް

1

ހަޒާނާ ހުސްވެގެން ދިޔައިރު، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްނުދެވުނު: ރައީސް ވަހީދު

4

ރޭޕާ ގުޅުން ހުރި ގާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރައީސް ވަހީދު ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިނަމަ އެމަނިކުފާނާއެކު އިސްތިއުފާ ދިނީމުސް: ރައީސް ވަހީދު

ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަ އަލުން ދައްކަނީ ރައީސް ވަހީދު ދެކެ ބިރުން: އިދިކޮޅު

800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތް ބެލި ފަރާތުގެ ފައިލްތައް އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަވާލު ކުރީ އޭސީސީއާ: އުޝާމް

ރިޕޯޓްގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ވަހީދު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ވެރިކަން ވައްޓައިލީ ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް ނެރެން އޮތް ދުވަހު: ރައީސް ނަޝީދު

2

800 މިލިއަނުގެ ވަގުފިޔާރި ހުއްޓުވައި އެކަމުގެ ރިޕޯޓު ރައީސް ވަހީދު ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބަހުސް ފަށައިފި

1
4