ސިޔާސީ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރުދީ ބިރު ދައްކާ ކަމަށް އީސީން ބުނެފި

މާލޭ ސިޓީގެ ކުނި ގޮނޑު ސާފުނުވި ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނެ ހިދުމަތެއް ނެތް: މެންބަރު ޝިޔާމް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެމްޑީޕީއަށް ދީފިނަމަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް މިސްރާބު ޖަހާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޕޯސްޓަރު ހިއްޕުން ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބޭނެ: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެއިރެއްގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކީ ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމް، އަޅުގަނޑު މިހިރީ ރައީސް ސޯލިހާ އެކު : ޖާބިރު

ރަށްފުށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މާލޭގައި ހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭން ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރެއްވި: ފަޒުލް

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ތިބީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި

ޕްރައިމަރީއާއެކު ބޮޑާހޭކުން ނިމިއްޖެ، ދެން ބޮޑާ ހާކާނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު: ނަޝީދު

ޝަރީފް، ޖާބިރަށް: ދައުލަތް ބަނގުރޫޓު ވާގޮތަށް ގަރާރު ހުށަހަޅާނެ ކަމެއްނެތް

... 197 ...