Close

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް

ޕީއެންސީގެ ފޯމުތައް ސައްހަ ނޫން ނަމަ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ފޯމުތައް ސައްހައެއް ނުވާނެ: ނިހާން

ސައްހަ 3000 ފޯމު ހަމަނުވެގެން އިތުރު 1100 ފޯމު ޕީއެންސީން އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

1

ޕީޕީއެމްގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން: ނާދިރާ

މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ވަޒީރަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު: ޕީއެންސީ

2

ޕީއެންސީއާ މެދު އީސީން ޒާތީ ގޮތެއް ނުގެންގުޅޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅޭ ހިސާބަށް މީހަކު ނުކުމެ ވައުދުތައް ވަމުން އެބަދޭ: ޕީއެންސީ

2

މަޖިލީހުގެ ދެތިން ދާއިރާއެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާނަން: ޕީއެންސީ

ހަލީލާއި މުންދު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

1

ޕީއެންސީއަށް ފޯމް ފުރުއްވި ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހިތުން ރުހުމުން ޕީއެންސީއާ ގުޅެން ބޭނުންވެގެން: އަދުރޭ

ޕީއެންސީ އުފެއްދުމާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުމަކަށް އަންނާނީ: ޚަލީލް

ޕީއެންސީ ފޯމްތަކުގައި މައްސަލަ އެބަހުރި، ދަނީ ބަލަމުން: އިލެކްޝަންސް

3

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް މިހާރު އުފައްދަނީ އެމްޓީޑީ ދެއްކި މަގުން : އާސިފް

... 82