ހުސެއިން ޝަމީމް

ވެކްސިން ދިނުމާ ދެކޮޅުހަދާ މީހުންނަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ބަލަނީ

ހުރިހާ ޝަރީއަތެއް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައި، އިދާރީ ލުއިތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ: ޝަމީމު

މަޑުމަޑުން އިތުބާރު ހޯދައި، އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

1

ރިލްވާނާއި، އަފްރާޝީމް އަދި ޔާމިންގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްދޭން އެދުނު މައްސަލަތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހެއި މައްސަލައިގައި އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން އަމުރު ނެރެފައިވަނިކޮށް ދެ ބިދޭސީން ފުރުވާލީ މިދިޔަ އަހަރު: ހަނަފީ

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަން ކޯޓުގައި އެދުން ގާނޫނާއި ހިލާފު: ވަކީލުން

ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ވީހާވެސް ގިނަ ހެކި ހޯދަންޖެހޭ، ފަހުން އިންކާރު ކޮށްފާނެ: ޝަމީމް

1

ޕީޖީން މައްސަލަ ގެންދަން ބޭނުންވެގެން އީރާނު ބޯޓުގެ 7 މީހުންގެ ބަންދުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި

އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރާނީ މީހުން ޖަލަށް ލުމުގެ މައްޗަކަށް ނޫން: ޝަމީމް

ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަތައް މުރާޖައާކުރަން ޕީޖީއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ނިންމުމުން އޭޖީގެ ތާއީދު

އިހުމާލެއް ނެތި ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަތައް ރިވިއުކޮށްދޭން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

... 23