ހުސެއިން ޝަމީމް

އިޓަލީ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ފުރުނު މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 ފެތުރުމުގައި އިހުމާލެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ފުލުހުންނަށް ޕީޖީ އަންގަވައިފި

ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު އާންމުކުރާނެ: ޝަމީމް

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ރިވިއު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މިމަހު 15 އިންފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ

ވޮޑުމުލާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު ފައިސާ ނުލިބިގެން ޔާމީން ޒިޔަތަށް ގުޅިކަމުގެ އެއްްވެސް ހެއްކެއް ނެތް: ވަކީލުން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

3

ސިއްރު ހެކި ނުނެގޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އިއުތިރާފުވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ކަމަށް ބުނެ، ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އިންކާރު ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައި އެބަތިބި: ޖީހާން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކާފަ އާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ޕީޖީ ބޭނުންވަނީ ތިން ދުވަހުން ހުކުމާ ހަމައަށް ދިއުމަށް

ގާސިމް މަރާލި އަދުހަމުގެ ޝަރީއަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޕީޖީން އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

... 22