Close

ހުސެއިން ޝަމީމް

ޕީޖީ ބޭނުންވަނީ ތިން ދުވަހުން ހުކުމާ ހަމައަށް ދިއުމަށް

ގާސިމް މަރާލި އަދުހަމުގެ ޝަރީއަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޕީޖީން އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ލުތުފީގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައިފި

ދެއަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕީޖީ

ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައި ގަތް 4.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި 9 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި މީހުންނަށް ހަމަލާދޭ މީހުންނާ މެދު ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕީޖީ

22 ދުވަސް ފަހުން، ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދޭ މައިންބަފައިންނަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާނަން: ޕީޖީ

ހައިކޯޓުން އަބްދުﷲ ސައީދު މިނިވަންކުރި ހުކުމުގައިވާ ސިއްރުހެކީގެ ބައި އުނިކުރަން ޕީޖީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

5

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމަށް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ޕީޖީ

ވެކްސިން ދިނުމާ ދެކޮޅުހަދާ މީހުންނަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ބަލަނީ

ހުރިހާ ޝަރީއަތެއް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައި، އިދާރީ ލުއިތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ: ޝަމީމު

މަޑުމަޑުން އިތުބާރު ހޯދައި، އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

1
... 22