ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުން ފަނޑިޔާރު އަރީފާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕީސީބީ އަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ފުއާދު ތައުފީގް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ޖާބިރު ގަސްތަކެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ރައީސް ކަމަށް އިބޫ ވަަޑައިގަތީ އަހަރު ދުވަހަށްފަހު އިންތިހާބެއް ބާއްވަން، އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ: ޖާބިރު

މަޖިލީހުގައި ދިފާއު ވެވެން ނެތް ބޭފުޅުން ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ބްރޯޑްކޮމްއަށް ދެ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވި ނަންފުޅުތައް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މެންބަރަކަށް 15 މިނެޓު ދޭން ނިންމައި މިއަދު 5:00 އަށް ބަޖެޓް ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި މާދަމާ ބަޖެޓް ބަހުސް ފަށަނީ

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ބާރެއް ދިވެހި ދައުލަތުގައި ނޯންނާނެ: ރައީސް

ދިވެހި ޝިޕިން ލައިނެއް އުފައްދަން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް ޖޭއެސްސީ އާއި ކޮމިޓީ ތައް ވަންނާތީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުވާތަން ނުފެނޭ: މޫސަ

« 1 ...