ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

އަލީ އާޒިމް، ރައީސް ނަޝީދަށް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ނެތްގޮތަކަށް އަމަލު ކޮށްގެންނުވާނެ

ޓެރަރިޒަމް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަކީ ކުށަކަށް ހަދައި، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ދެނީ

ދައުރުން ބޭރުން މަޖިލިސްގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި

ދައުރުން ބޭރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކަށް 31 މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަނީބާ؟ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބާ؟

2

ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން، ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ

މަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ، 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު

1

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފުލުހުން އެކަހެރިކުރީ ވެސް އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެރުނީވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުން: ޕޮލިސް

3

ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން 241 ކޮމިޓީން، މަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރިލްވާންގެ ފޯނު އަޑުއެހުމަށާއި ފާރަލުމަށް އޮޅުވާލައިގެން ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

4
« 1 ...