ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދުވަސްވީ މީހުންނަށްދޭ 5،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތް، 10،000 އަށް ބޮޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

2

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް އިތުރުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މަސް ކިލޯއަކަށް 50 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސިޔާމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަަން އިލްތިމާސްކޮށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

1

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރަން ކަނޑައަޅަން ގަރާރެއް ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

2

މަނީލޯންޑާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ގަވަރުނަރާއި އެފްއައިޔޫގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ލައްކައަަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޕެންޝަން ސްކީމުގައި، އެކަމަކު ހައްޖު ސްކީމަށް ޝަރުތު ހަމަވަނީ އެންމެ 6000 މީހުން

2

އާންމުންގެ ފަރާތުން ޖޭއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އެޗްއާރުސީއެމުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގުކުރަން އޭސީސީއާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމެއް ފުލުހުން އެކުލަވައިލަނީ

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލުހޯދަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1
« 1 ...