ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތުގައި އިނދެގެން މަޖިލިސް ހުއްޓުވާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: މޫސާ

އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން ފާސްކޮށްފި

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހު 15ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފާސްކޮށްފި

ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލަންޖެހޭ: އަބްދުއްރަހީމް

3

65 އަހަރުވުމުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ އިސްލާހު ބާތިލުކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ އިހުތިޖާޖުގެ ސަބަބުން ވޯޓަށް ނޭހި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ވަޒީރު ކަމަށް ކޮމެޓީން ރުހުން ދިން އަލީ ވަހީދާއި އާތިފާގެ މައްސަލަ އޭސީސީގައި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރުތައް ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލިސް ހޫނުވެ އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ކޮމިޝަން ހަދަންޖެހުނީ އޭސީސީއަށް މައްސަލަތައް ނުބެލޭތީ: އިބްރާހީމް ޝަރީފު

ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށްވެސް ރުހުން ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ޒީރޯޓޮލަރެންސަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: އޭސީސީ

... 427 ...