ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް ފޮނުއްވި މުނައްވަރާއި ޝީރީންގެ ނަން ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ތަހުގީގު ހިންގަން ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏާއެކު ވި އެއްބަސްވުން ހޯދަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުން ބިލްތައް ހެދުމަކީ ބަންޑާރަ ނާއިބު އެހާބޮޑަށް ހިތްޕުޅާ ވާ ކަމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނުންް ބަދަލު ގެންނަނީ ހުރިހާ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނޫން: ޕީޖީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހީމް އަލީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރަން މެންބަރު ނާޒިމް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޕީޖީ އެދެނީ ދައުވާކުރަން ބަންދުކުރާ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުުރުމުގެ ބާރު ޕީޖީއަށް ލިބުމަށް: ނަޝީދު

މިހާލަތުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ޕީޖީއަށް އިތުރުބާރުތަކެއް ދޭން ހިމަނައިގެން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

9