މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ

އެޗްއާރްސީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ޒާހިދު އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފި

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުން މޫސަ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޒާހިދާއި މެންބަރު މޫސާ އަލި ކަލޭފާނު ވަކިކުރަން މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފި

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޒާހިދާއި ދެ ވަކީލުން

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސާއި އިތުރު މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް ނިއުމަތު އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހަގީގަތް ނޯޅޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކެބިނެޓުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުން، ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރަޔަށް އޮތީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް"

2

އަލީ ވަހީދުގެ ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތައް މުވައްޒަފުންގެ ދުލުން، ރައީސް ސޯލިހު ހުންނެވީ ކީރިތިކުރެއްވެވިފައި

1

މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ބިދޭސީންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕީއައިއެލްސީ ބޮޑުފިނޮޅުގައި

1

އެޗްއާރުސީއެމް އާއި ކޯޓުތަކުން ކަންކަން ނުކުރުމަކީ ރަހީނުކޮށް މުދަލަށް ގެއްލުންދޭން ޖެހޭ ކަމެއްނޫން: މާރިޔާ

ސަފާރީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ: ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ތިބީ މަސްތުގެ ހާލަތަކު ނޫން: ފުލުހުން

3
5