އުރީދޫ

އުރީދޫން ގެލެކްސީ އެސް10 އަށް ޕްރީއޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖަލުތަކުގައި އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސް ފެށުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އެޗްއާރު އެކްސްޕޯގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ

"ގޯލްޑް 100" އެވޯޑުގެ ގޯލްޑް ޕާރޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި

އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ "ފަތާލަމާ" ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

ފައިދާގެ 88 ޕަސެންޓް، ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން އުރީދޫއިން ނިންމައިފި

އުުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތްތައް ހުރިހާ ރަށަކަށް

މިނިސްޓަރު މަލީހު ދިރާގާއި އުރީދޫގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

ބެސްޓް އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ އެވޯޑް އުރީދޫއަށް ލިބިއްޖެ

"ގެސް ދަ ވަރޑް"ގެ ނަމުގައި އުރީދޫއިން ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

... 13