Close Election
Close

ޚަބަރު

ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ ދިނުމާއި މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުން އަދި ޕްރޮމޯޝަންތައް ދިނުން އޭސީސީން ހުއްޓުވައިފި

އިބޫއަށް ސަލްމާން ރަސްގެފާނާއި ޕާކިސްތާން ބޮޑުވަޒީރު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހިޔާ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ޔާމީންގެ ނިޔަތް ރަނގަޅު ނަމަ ސީޕީ ހަމަޖައްސަން އިބޫއަށް ފުރުސަތު ދެއްވާނެ: ރިޔާޒު

1

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ގައްދޫއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އިތުރުވެއްޖެ

1

އިންޑޮނީޝީއާގެ އެއާޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރު އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އިޢުލާނުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ އިލްމާއި ހުނަރު އަދި ތަޖުރިބާ މިއަދުވެސް ޤައުމަށް ބޭނުން

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ނަވާޒް ބަދަލުކޮށްފި

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ހަމްދޫން ރަޝީދު އައްޔަންކޮށްފި

ޑީޖީ އޮފް ޓްރާންސިޝަންގެ މަގާމަށް ލަތީފު އައްޔަންކޮށްފި