Close Election
Close

ޚަބަރު

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރައްވާ މޭރުމަކުން ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

1

އިދިކޮޅުން ހިމޭނުން ތިބެނީ ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގައި އެމީޙުންގެ އަތެއް ވާތީ: ރައީސް ޔާމީން

އޮޅުވާލި ވޯޓުގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ބާއްވާ މުޒާހަރާ ފަށައިފި

އިބޫ، ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލީކުވި އޯޑިއޯއަކީ ފޯނު ކޯލްތައް އިސްފަސްކޮށް، މާނަ އޮޅޭގޮތަށް އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ރެކޯޑިންއެއް

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން އާތިފް ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ ސަފީރާ، އިބޫ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިބޫ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަނީ

އޮޅުވާލި ވޯޓުގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މިރޭ މުޒާހަރާއަށް

1

ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވަނީ މިރޭ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރަން: ސުއޫދު

1

ވޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އޯޑިއޯތަކެއް!

2

ދިރާގުން ހުޅުވާލި ރަނުގެ ފުރުސަތު، 30 މީހަކަށް 30 ގައުމަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު