ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓް، ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ފުލުހުންގެ ސުވާލުތަކެއް!

އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ފުއްދައިދިނުމަށް: ރައީސް

ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ

ހަނދާންކުރަންވީ އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދޭން ސަރުކާރުންނާއި ބެލެނިވެރިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަން: ހުތުބާ

އަދީބުގެ ވަކީލު ސިރާޖުގެ އެޕާޓްމަންޓް ފުލުހުން ފާސްކޮށްފި

ފެން ބިލްތަކަށް އަރާފައިވާ ބައެއް ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދީފި

މާލޭގައި ޒުވާނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެމްއާރްއައިގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ކެމްޕެއިން ނިންމާލަމުން އިބޫ އުންމީދުތަކެއް ގެނުވައިފި!

މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏަކުން މޫދަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ޒުވާނަކު ހޯދަނީ

ސިއްރު ފެންފުށިން ބުދުތައް ނަގާފައިނުވާތީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެތަކެތި ނަގަން ނިންމައިފި