ޚަބަރު

ވެލެޒިނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައި، އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވެލެޒިނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ޝަހުދީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ދައްކަންޖެހޭނީ 600 މިލިޔަން ޑޮލަރު: އެމްބެސަަޑަރ ލިޒްހޮންގ

3

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ރަސްފަންނުގައި

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ : ޝާހިދު

ޝާހިދު މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލަން ފާސްކޮށްފި

12 މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ގަން އޮންނާނީ އަނދިރީގައި: ޝަރީފް

1

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވެންސް 10،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

11

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ނިމިފައެއް ނެތް: ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީ

1

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި