ޚަބަރު

އައީ ކޯލިޝަނަކުންކަން އެނގޭ، އިބޫ އެކުލަވާލާނީ އިބޫގެ ކެބިނެޓެއް: ނަޝީދު

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގައި މަހުގެ ހަމަ އަގު ވަގުތުން ދޭނަން: ނަޝީދު

1

މުއާޒް، ކާނަލް ނާޒިމަށް: ތަނެއް ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ރައީސް އަންގަވާފައެއް ނުވާނެ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ރައްޔިތުން ބޭކާރު ބަޔަކަށް ވެގެންދާނެ: ޝައިޚު ޒައިދު

1

ކޯޓު ތެރޭގައި ފޮޓޯ ނަގައި އާންމުކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ބިދޭސީން ލައްވައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުވައިފި ނަމަ ޖިނާއީ ދައުވާކުރެވޭ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ނަޝީދާއި ޝެއިޚް އިމްރާން ޕާޓީގެ ރައީސް ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން: އިލެކްޝަންސް

ރައީސް ނަޝީދު އުކުޅަހަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ފައިސާ ބަހާ މަހުޖަނަކީ ގާސިމް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ: ޑރ. ޚަލީލު

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ބިލްޑިން ހުޅުވައިފި