ޚަބަރު

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އުވާލައި އާ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

މިނާ ގްރޫޕަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށްވެސް މިއަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމީ މުޖްތަމައެއް އުފައްދަވައި އާރާސްތު ކުރެއްވުން - 2

ރެޑް ބޮކްސް ގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ދެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގައިފި

ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައި، ގަން ހިންގުވުމަށްފަހު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

1

މަސްވެރިކަން ކުރަން ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން މާލެގެންނަނީ

ގިނަ ދުވަސްވީ އިމާރާތްތައް ބަލައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެމްއެންއޭސީއައި އިން ގޮވާލައިފި

ދާއިރާގެ ރައީސުން ޖޭޕީގެ ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފި

ޝައިމްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވިގެން ނުވާނެ: އީވާ

3

ޕީއެންސީން ސަރުކާރަށް: ލުތުފީ ދިވެހި އެމްބަސީގައި ބެހެއްޓީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ؟

ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހަކު މަގުމަތީ އުޅެނިކޮށް ފުލުހުން އަނބުރާ އޭނާ އޭޑީކޭއަށް ގެންގޮސްދީފި

''އައިއެމްޓީއެމް 2019'' ފުރަތަމަ ދުވަސް ވަރަށް ކާމިޔާބު

1