ޚަބަރު

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންތިހާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ނިހާން އެދިއްޖެ

އާޒިމާ ހައި ކޯޓުގައި އުޅުއްވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް، އާޒިމާ ވިދާޅުވަނީ ގޭގައި ކަމަށް

1

އަޒުމީއާއި ނަޖުމާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ލިޔުމެއް ނައްތާލެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކުރެވި، ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް: މާރިޔާ

"ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ލަންކާއިން ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާނަން"

ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ އެކު ޕީއެސްއެމް ވެސް ބަދަލުވެއްޖެ

އިބޫ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި

އަޒުމީއާއި ނަޖުމާ މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އިންތިޚާބީ ލީޑާޝިޕަށް ނޫނީ ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވޭނެ: ވައްޑޭ

ހުރިހާ މެންބަރުންނާއެކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

މެންބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ހެދި ގާނޫނު ބާތިލުކުރަން ޖެހޭ: ރިޔާޒް

1

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަމިއްލައަށް ދައުވާތައް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި