ޚަބަރު

ޚަޝޯގީ މަރާލީ ސައުދީ ޕްރިންސްގެ އޯޑަރަށް: ސީއައިއޭ

ކެބިނެޓްގައި އައްޑޫ ބޭފުޅަކު ނެތުމުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިފި

2

ހަވާލުވީ ވަޒީރުކަމުގެ ޓައި އަޅައިގެން އިންނާކަށް ނޫން: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

އިމްރާން ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ހުރަހެއް އެބައޮތް: ފާއިޒު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީގެ އިސް ބޭފުޅުން ރައީސް ސޯލިހުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ރިޔާސީ ނިޒާމު ގެނައީ ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

1

ފަލަސްތީންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން: ރައީސް ނަޝީދު

ފަހު ވަގުތު އިއްތިހާދާ ގުޅިގެން މަގާމު ރައްކާތެރިކުރަން ނޫޅުއްވާ: ރައީސް ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުންގެ މާލީ ބަޔާން ގަވާއިދުން ރިވިއުކުރަނީ

މާލެއިން ފުރައިގެން އަނަންތަރާއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މޯދީ ފުރާވަޑައިގެންފި