ޚަބަރު

ފުރުސަތައް އެދުނު ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީ، ބަޖެޓު ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ކުރިން ހިރިގަލަށާއި، ވަކަރަށް ފަރުވާދޭންޖެހޭ: ޔުމްނާ

އަޅުގަނޑުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން : ރައީސް ނަޝީދު

ހުކުމް ބާތިލް ނުވަނީސް ޝެއިޚް އިމްރާންގެ ޝަރުތު ހަމަވި ކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތް: ދިޔާނާ

ވައިކަރަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމްކުރުމަށް މެންބަރު ގޮވާލައްވައިފި

4

ދައުލަތަށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކުންގެ މިލްކިއްޔާތުން ފައިސާ ހޯދަން ޖެހޭ : ސައުދުﷲ

1

އިމްރާނަށް ވަޒީރުކަމުގެ ރުހުން ދިނުމުގެ ކުރީން ގާނޫނީ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބަލާނެ: މޫސަ

1

މުވައްޒަފުންގެ މިނިމަމް ވޭޖް އަކީ 5،000 ރުފިޔާއަށް ހަދަން ޖެހޭ: އަނާރާ

8

ބީއެމްއެލްގެ ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ޖަޒީރާ ޖާފަތުގައި އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

1

ކޮރަޕްޓް މީހުންނަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށް ހީކުރެވުނު ހީކުރެވުން ކުށްހީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ: އުމަރު

4

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން، ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި