ޚަބަރު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވެންސް 10،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

11

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ނިމިފައެއް ނެތް: ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީ

1

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުން އާދިލު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

1

ފާރިސް ޖޭއެސްސީއަށް އައީ ކޮމިޓްމެންޓަކާ އެކު، ގާސިމް ގެ ރެކޯޑު ރަނގަޅެއް ނޫން: ހާމިދު

ނަސީމް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަށް: އަލްހާން އެމްޑީޕީއަށް ފޮނުވީ ކޮން ރޭވުމެއްގެ ދަށުންތޯ؟

2

ސިކުނޑީގެ ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ވަސީލަތެއް ފުލުހުންގެ ކިބަޔަކު ނުހުންނާނެ: ރިޔާޒް

2

ފާރިސް އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ މުއައްސަސާތައް އިސްލާހުކުރަންކަން އެނގޭ: މައުމޫން

"އާސަންދައަށް ކުރާ ހަރަދުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަވަނީ ބޭހަށް"

ވެލެޒިނީ ދޫކޮށްލުމަށް އީވާ ގޮވާލައްވައިފި

7

ވެލެޒިނީ ހައްޔަރުކޮށްފި

2

އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަނީ ވަސީލަތްތަކާ ނުބައްދަލު ހިދުމަތް ދޭން ޖެހިފަ: ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީ