ޚަބަރު

ސަފާރީއެއް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ބްރިފްކޭހުގައި އެތެރެކުރި ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ބީއެމްއެލްގެ އެއްޗެއް: ޖުނައިދު

ބޭނުންވަނީ ތަރައްގީ، އެކަމަކު އެއީ އިންސާނީވަންތަ ތަރައްގީއަކަށް ވާން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން

ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރައްޔިތުން ސާބިތުވެ ތިއްބަވާ: އިބޫ

ކެމްޕޭނަށް ހަމަޖެއްސި ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ދިޔައީ ގަވާއިދުން ފައިސާ ލަމުން: މުއާޒް

އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި!

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ދިޔައީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، ދުވަހަކުވެސް ކަޅު ފައިސާގައި ނުޖެހޭނަން: އަކްރަމް

މާހައުލު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް އިބޫ ގޮވާލައްވައިފި

އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެގެންދިޔައީ ރައީސް މައުމޫންގެ ހާއްސަ މަސައްކަތްޕުޅާއެކު: އިބޫ

މަޖިލީހުގައި ހިދުމަތްކުރެއްވި 25 އަހަރު ވެސް އިބޫގެ ފަރާތުން އުނިކަމެއް ނުފެނޭ: ރައީސް މައުމޫން

މި ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ: ރައީސް މައުމޫން

80 ޕަސެންޓު މީހުން ވޯޓުލާން ނިކުތުމަކީ ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމެއް: ނަސީރު