ޚަބަރު

12 ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ނިންމި ނިންމުން އީސީ އިން ބާތިލްކޮށްފި

މަސީހުގެ ރިޔާސަތުގައި މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދަން ދެން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އަލީ ހުސެއިން

ބ އަތޮޅާއި މ އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ޔެލޯ އެލާޓްނެރެފި

ޕާރުސަލަކުން ވިހައެއްފެނި ޕެންޓަގަން ކުއްލިހާލަތުގައި

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް އެމްއާރްއެމް އިން ގޮވާލައިފި

އިބޫއަކީ އިންތިހާބީ ރައީސް ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާއިން ފާސްކޮށްފި

1

މުންދު ރައީސް މައުމޫނަށް: ޕާޓީ އަތުލަން ތިކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައްވާ

އިކްރާމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 41 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

1

ޑައިވިން ދޯންޏެއް ގިރިއަކަށް އަރައިފި، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ވަރަށް އަވަހަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅޭނަން: މަހުލޫފް

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

1

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސް މައުމޫނަށް ގުޅުއްވައިފި