ޚަބަރު

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

2

ވައިގެ މަގުން ކޫއްޑުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެޓީވީއަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ބްރޯޑްކޮމްގެ ސޮފްވާން ފޮނުވި ސިޓީއެއް ލީކުވެއްޖެ

މަރަދޫފޭދުއަށް ގޮނޑިއެއް ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް ނަމަ، އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ރޮޒެއިނާ އެދިއްޖެ

3

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބޫ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

65 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އައުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ފުށުއަރާ ކަމެއް ނޫން: މޫސަ

ގިނަ ބަޔަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް އިބޫގެ ހުވާކުރެއްވުން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

2

ކާނަލް ނާޒިމް މިނިވަންވުމުން އުފަލުން ރޮވިއްޖެ: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

1

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

65 އަހަރު ފުރުމުން ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

1

ކާނަލް ނާޒިމްގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ނުދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

1